خانه گنبدی
پروژه طراحی خانه گنبدی
ایده ی ۷۰ خانه گنبدی برای روستاییانی شکل گرفته است که خانه هایشان را در زلزله در شهر باستانی اندونزی، یوگیاکارتا در سال ۲۰۰۶ از دست دادند.