معماری غربی

‎معماری غربی چیست ؟

با شروع تغییر و تحول در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در غرب، تشکیلات مرتبط به ساختمان سازی و ارایه خدمات اجتماعی با الگوی اروپایی و معماری غربی آغاز میشود. توسعه های شهری در مقیاس وسیع تر با الگوهای شهرسازی معماری غربی شکل می گیرد. ورود اتومبیل، تاثیر بسزایی در شکل توسعه شهر می گذارد. مجموعه این عوامل امکان احداث ساختمانهای جدید اداری، آموزشی و غیره را در سراسر اروپا و آمریکا فراهم می نماید. مهندسان و معماران اروپایی برخاسته از مکتب باوهاوس قرن بیستمی نظیر گروپیوس، لوکوربوزیه، میس ون درروهه و فرانک لوید رایت در این گروه معماری هستند.

معماری غربی

‎معماری غربی در ایران

معماری التقاطی قرن نوزدهمی از شیوه های معماری رایج است که توسط اروپاییان وارد ایران شد و در طراحی برخی از بناهای تهران به کار رفته است. ساختمان قدیم تلگرافخانه در حاشیه میدان توپخانه، ساختمان برخی سفارتخانه ها نظایری از این شیوه هستند. شیوه معماری اواخر قاجار عبارت است از تغییر در پلان ساختمان، تلفیق عناصر و اشکال معماری غربی با معماری سنتی ، استفاده از روشها و مصالح ساختمانی مدرن و بکارگیرب شیروانی برای پوشش بامها که از عمده ویژگیهای معماری اروپایی در ساختمانهای با سبک التقاطی است. برخی ساختمانها واقع در خیابان ناصر خسرو منجمله بنای سردر شمس العماره، ساختمان قدیم شهرداری در میدان توپخانه و بسیاری از ساختمانهای واقع در محدوده های مجاور ارگ قدیم تهران با این شیوه بنا شده اند.

‎تاثیر فرهنگ معماری غربی

بسیاری از مهندسان خارجی ایرانی که در اروپا به تحصیل پرداخته بودند با تسلط کامل نسبت به «جنبش مدرنیسن» به ایران بازگشته و به فعالیت پرداختند، مجموعه ساختمانهایی که در میان بافت مرکزی شهر تهران واقع در خیابان لاله زار، جمهوری، انقلاب، سعدی و غیره است از فضاهای شهری، نماهای خیابانی غربی زیبایی برخوردار است. استفاده آزاد از فرمها و احجام، بکارگیری تزیینات و متیفهای غربی موارد دیگر است که از خلاقیتهای ذهنی و فردی معماران است که در برخی از ساختمانهای تهران به عنوان معماری غربی تاثیر گذاشته است.

‎ریشه ها و مفاهیم معماری غربی

معماری سبک بین المللی علی رغم عدم ارتباط با شرایط اقلیمی و ویژگیهای معماری محلی و بومی و عدم ملاحظه موقعیتهای شهری، در تمام دنیا اشاعه یافته است. از جمله معروفترین این بناها ساختمان سیگران اثر میس ون درروه و فیلیپ جانسون واقع در شهر نیویورک است که تاثیر بسزایی بر طراحی ساختمانهای بلندمرتبه سبک بین المللی گذارده است. از ویژگیهای معماری غربی بناها سرعت اجرا و ارزانی بیشتر با توجه به حجم کارهای در دست اجرا بود.

‎سبک های مهم معماری غربی

معماری التقاطی اروپایی، جنبش هنر نو، شیوه معماری اوایل مدرن و معماری مدرن .
از جمله سبکهای مهم است که در غرب رواج می یابد. همچنین فعالیتهایی در ارتباط با خلق یک «سبک بین المللی» در دنیای غرب به وجود می آید. در معماری غربی سبک بین المللی در ادامه به اصول معماری مدرن بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ۱۹۶۰ بر جهان تسلط داشت. در این دوره استفاده از سامانه های صنعتی ساختمانی و بکارگیری قطعات پیش ساختع، کاربرد مصالح جدید، بیش از پیش ادامه یافت.

‎تفاوت معماری اسلامی با معماری غربی

معماری غرب هر چند امکانات جدید فنآوری را فراهم آورده است.
اما به سبب کاربرد نامطلوب سبب خلق ساختمانهایی بسیار نازیبا و غیرمتجانس با بافت شهری شده است.
الگوبرداری از معماری غربی و بازگشت سطحی به معماری سنتی نتایج مثبتی نداشته است.
به طور مثال ساختمانهای آجری که بسیار نازیبا هستند در برابر سبک معماری سنتی اسلامی.
در معماری معاصر بازنگری ارزشهای معمارانه و دستیابی به هویت اسلامی نبایستی به فراموشی سپرده شود.